• (Algemene) Informatie

  Je vind hier meer informatie over de volgende onderwerpen.

  Mocht je verdere vragen hebben, neem contact op!

 • Onderwerpen
  • Lidmaatschap
  • Contributie
  • Overschrijven naar
  • Opzeggen
  • Algemene regels betaling
  • Betaling contributie
  • Boetes

 • Lidmaatschap

  Aanmelden bij GSV

  Het aanmelden van leden gaat via het inschrijfformulier op onze site.
  Dit formulier gaat naar de betreffende groepsleider die kijkt of er bij een team plaats is. Wanneer u officieel als lid bent opgegeven, krijgt u een factuur thuisgestuurd.
  Tevens krijgt u een lidmaatschapskaart. De contributie wordt door middel van automatische incasso geïncasseerd. Hiervoor dient een machtigingsformulier te worden ingevuld.
  Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni, afmelden dient daarom te geschieden vóór 31 mei!
  Daar spelende leden ook lid van de KNVB moeten zijn moeten wij de KNVB een bijdrage betalen per lid. Voor leden die na 31 mei afmelden wordt dit bedrag toch door de KNVB geïncasseerd en wij krijgen dat niet meer terug. Wij zullen dat dan ook doorberekenen. Daarnaast moeten vanaf het seizoen 2006/2007 alle spelende KNVB- leden vanaf de D- pupillen in het bezit zijn van een spelerspas. Ook hieraan zijn kosten verbonden. In verband hiermee dient een bedrag aan inschrijfgeld te worden betaald van € 15,- Bij aanmelding dient dit bedrag te worden voldaan en tevens een pasfoto te worden ingeleverd. Tevens is bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder een kopie van het identiteitsbewijs nodig.

  Alle nieuwe leden dienen een inschrijf formulier in te vullen.
  Het inschrijf formulier is te vinden bij onze download sectie of door hier te klikken.

  U kunt het formulier, met 15 euro inschrijfgeld voor spelende leden, inleveren in de brievenbus of in de kantine of opsturen naar:

  • GSV t.a.v. de ledenadministratie
  • Sportlaan 585
  • 2806 HR Gouda.

  De inschrijving wordt pas officieel na bevestiging van de ledenadministratie en het invullen van de contributiemachtiging. U kunt het formulier hiervoor downloaden door hier te klikken. De contributie wordt na aanmelding met ingang van augustus per maand geïnd.

  Lidmaatschap GSV

  GSV is als voetbalvereniging opgericht in 1913. De velden en de accommodatie bevinden zich aan het adres zoals hierboven staat aangegeven.
  De vereniging maakt het mogelijk om de leden wekelijks te laten trainen en wedstrijden te laten spelen. Dit gebeurt onder leiding van vrijwilligers.
  De senioren (>18 jaar) spelen de wedstrijden op zondag. Ook dit is in principe om en om thuis en uit.

  Daarnaast wil de vereniging ook de mogelijkheid bieden om recreatief voetbal te spelen buiten competitie verband. Ook hiervoor kunt u zich natuurlijk aanmelden!

  Aanmelden als niet spelend lid

  Wanneer u de vereniging een goed hart toedraagt en iets voor de vereniging wilt doen, kunt u zich inschrijven als niet spelend lid.

 • Contributie

  Senioren
  €247,-

  Niet-spelend lid
  €137,-

  Donateur
  €45,-

 • Overschrijven naar een andere club.

  Besluit je dat je voor een andere club wilt gaan spelen dan heb je eerst een overschrijving nodig. Voorwaarde voor honoreren van de overschrijving is wel dat de contributie bij de “oude”club is betaald. Vanaf C-junioren en ouder (A, B, C en senioren) moet bij de nieuwe club het “Verzoek om overschrijving” digitaal worden verwerkt. De oude club kan dit verzoek blokkeren als de financiële verplichtingen niet zijn voldaan. Na betaling van eventuele achterstallige contributie of nog niet betaalde boetes heft de oude vereniging de blokkade op en kan de overschrijving automatisch doorgaan. Overschrijven kan tot (dit seizoen) uiterlijk 15 juni voor het nieuwe seizoen. Na deze datum zal de overschrijving als dispensatieverzoek worden behandeld. Het verzoek zal dan alleen worden gehonoreerd als de te verlaten club hiermee akkoord gaat.

  Overschrijven na 15 juni voor spelers in de A-categorie en verder is bijna niet mogelijk. Uitzonderingen daarop zijn verhuizing (meer dan 30 km) of ander werk/ studie, waarbij spelen bij de te verlaten club niet meer tot de mogelijkheden behoort.

 • Algemene informatie overschrijvingen

  Dispensatie overschrijving

  Wanneer dispensatie? Zoals bekend is, dienen alle verzoeken tot overschrijving uiterlijk 15 juni van enig seizoen te worden ingediend. Indien een verzoek tot overschrijving na 15 juni wordt ingediend, wordt dit verzoek behandeld als een verzoek om dispensatie.

 • Opzeggen lidmaatschap

  Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Opzeggen dient voor 31 mei schriftelijk te gebeuren bij ledenadministrateur of secretaris. Bij tussentijdse opzegging is de volledige seizoenscontributie verschuldigd.

  U kunt uw opzegging richten aan:

  • GSV t.a.v. de ledenadministratie
  • Sportlaan 585
  • 2806 HR Gouda
 • Algemene regels betaling contributie en boetes

  GSV is al jarenlang in staat om de contributie op een laag niveau te houden. Dit is voornamelijk te danken aan de inzet van vrijwilligers die kosteloos betrokken zijn bij de voetbal activiteiten van GSV.

  Deze activiteiten kosten uiteraard geld. Zo moet er voor de velden huur worden betaald, moet de rekening voor water en energie worden voldaan en de KNVB worden betaald. Ook het onderhoud aan de accommodatie en vervangingen gaan gewoon door. Dit geld dient te worden opgebracht door de leden van GSV in de vorm van contributie.

  Het is dan ook belangrijk dat de contributie en de kosten die worden veroorzaakt door de leden op tijd wordt betaald.

  Ereleden en leden van verdiensten zijn daarbij vrijgesteld van contributie

 • Betaling contributie

  Voor aanvang van de competitie (in de maand augustus) krijgen alle leden een rekening thuis gestuurd met het te betalen contributiebedrag voor het komende seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het is dus van groot belang dat de leden wijzigingen tijdig en correct doorgeven aan de ledenadministratie. Een adreswijziging dient schriftelijk voor 1 juni te worden gedaan aan het adres van onze vereniging ter attentie van de penningmeester.

  Betaling contributie bij wijziging of opzegging

  Dit laatste geldt ook voor wijziging van het lidmaatschap. Het opzeggen van het lidmaatschap na 1 juni maar voor 1 december houdt automatisch in dat de helft van de contributie voor het volgende seizoen verschuldigd blijft. Opzegging na 1 december houdt in dat de volledige contributie verschuldigd is. Het is daarbij goed om te weten dat bij opzegging met als reden overschrijving naar een andere vereniging dit door de nieuwe vereniging en de KNVB pas gehonoreerd wordt als de contributie is voldaan. De totale contributie voor het gehele seizoen dient in principe te zijn voldaan voor 1 oktober. Dit kan men doen door overmaking op de bankrekening van GSV met nummer: NL23 RABO 0116 9244 11.
  Wanneer daarvoor een goede reden is kan echter ook gebruik worden gemaakt van automatische incasso per maand.

  Wanneer het contributie bedrag van een lid niet is ontvangen kan dit tot uitsluiting van wedstrijden en trainingen leiden.

 • Boetes

  Door de K.N.V.B. worden boetes als gevolg van boekingen van gele en/of rode kaarten in rekening gebracht bij GSV of de speler zelf. Wanneer de boete aan GSV wordt opgelegd, wordt deze verhaald op het betreffende lid. Deze ontvangt van GSV een rekening met het bedrag van de opgelegde boete. De betaling hiervan dient uiterlijk één maand na ontvangst van de toegezonden rekening te worden gedaan op de bankrekening van GSV met IBANnummer: NL23 RABO 0116 9244 11 onder vermelding van “Betaling boete”. Wanneer uiterlijk één maand na ontvangst van de toegezonden rekening geen betaling van het betreffende lid is ontvangen kan dit tot uitsluiting van wedstrijden en trainingen leiden.